Skivum Beboerforening

REFERAT - GENERALFORSAMLING
SKIVUM BEBOERFORENING OG FORSAMLINGSHUS
DEN 21. MARTS 2023

VELKOMST VED FORMANDEN
Jesper Andersen bød velkommen.

VALG AF DIRIGENT OG REFERENT
Mette Holmstrøm blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.
Mette Henriksen blev valgt som referent.

VALG AF 2 STEMMETÆLLERE
Vi vælger 2 stemmetællere, hvis det bliver aktuelt.

FORMANDENS BERETNING
Jesper Andersen fremlagde formandens beretning:
Læs det hele ved at klikke her:
Formandens beretning 2022-23
Beretningen blev eenstemmigt godkendt.

FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF REGNSKAB
Jane Andersen fremlagde regnskab - klik her:
 
Rico Sørensen gjorde opmærksom på at der måske kan søges om huslejerefusion hos kommunen, når der afholdes arrangementer. Det undersøger den kommende bestyrelse.

Efter borgermødet 12.02.23 blev der nedsat to arbejdsgrupper til at gøre et forsøg på at gøre økonomien bedre:

HANDLEPLAN FOR DEN FREMTIDIGE ØKONOMI:
Energigruppen består af Preben Pedersen, Jens Christian Jensen, Ervin Krogshave.
Senere søger Jane Andersen og Mette Henriksen tilskud ved fonde og andre sponsorer.

Der er kommet tilbud på ny varmekilde mm. Vi afventer tilbud på el mm, før vi kan begynde at søge fonde.

AKTIVITITETSGRUPPEN
Gruppen består af Klaus Sørensen, Lars Linnebjerg, Rico Bruun Sørensen, Lone Drejer Pedersen.
Der er kommet rigtig mange gode forslag – for eksempel:

Arrangement ”Mad og Musik” er næsten klar og finder sted den 10 juni.

Der arbejdes med et jule- eller påskemarked.

Der arbejdes med at skabe ”Musik Sommerfest” i juni 2024 på Aktivitetspladsen.

Forslag om at lave en ”bank” med navne på arbejdskraft til forskellige ting.

Som det ser ud nu, planlægger vi med 3 fællesspisninger, da der er hold til at lave mad disse gange. Hvis der er nogle der gerne vil lave mad til en fællesspisning, skal man endelig melde sig under fanerne. Så kan man måske udvide med flere fællesspisninger. Der kan også være nogen, der bare gerne vil være med og hjælpe en af de faste aftener – det tager den kommende bestyrelse fat på.

Forslag om at lave mere omtale af forsamlingshuset, så der kommer flere udlejninger.

Generalforsamlingen godkendte begge regnskaber samlet.

INDKOMNE FORSLAG
Skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
Der er ikke modtaget nogen forslag.

VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER, SUPPLEANT OG UDVALG
På valg til beboerforeningen i 2023:
Preben Drejer Pedersen – modtager genvalg - er genvalgt for 2 år
Knud Ottesen – modtager ikke genvalg - Rico Sørensen blev valgt i stedet for 2 år
Klaus Sørensen (1. suppleant) – modtager genvalg – blev genvalgt for 1 år
Mette Henriksen (2. suppleant) – modtager genvalg - blev genvalgt for 1 år.

På valg til forsamlingshuset:
Mogens Sørensen – modtager genvalg - er genvalgt for 2 år
Jesper Christensen (suppleant) – genvalgt for 1 år.

Herefter ser holdet sådan her ud:

Skivum Beboerforening:
Formand Jesper Andersen (på valg i 2024)
Preben Drejer Pedersen (på valg i 2025)
Kasserer Jane Andersen (på valg i 2024)
Rico Sørensen (på valg i 2025)
Birgit Christensen (på valg i 2024)
Heidi Nielsen (på valg i 2024)
Suppleant Klaus Sørensen (på valg i 2024 – bliver kun valgt for 1 år ad gangen)
Suppleant Mette T. Henriksen (på valg i 2024 – bliver kun valgt for 1 år ad gangen)

Skivum Forsamlingshus:
Heidi Nielsen (på valg i 2024)
Jane Andersen (på valg i 2024)
Mogens Sørensen (på valg i 2025)
Suppleres af formand og kasserer fra Skivum Beboerforening
Suppleant: Jesper Christensen (på valg i 2024 – vælges for 1 år ad gangen)

VALG AF REVISORER
Karsten Beltoft Jørgensen og Kaj Nielsen blev begge genvalgt for 1 år.

EVENTUELT
Knud Ottesen orienterede om det store arbejde med at få sammenlagt de 2 foreninger. Han har heldigvis lovet at lave arbejdet færdigt. Når det er klar fra kommunen, skal vi have lavet nye vedtægter. Det tager vi fat på, når tiden kommer.

Referent: Mette T. Henriksen
OPFORDRING TIL ALLE !
 
Støt DIN beboerforening og dermed også DIT forsamlingshus og aktivitetsplads ved at vælge arrangementerne til i dit liv !
 
Forsamlingshusets og aktivitetspladsens drift foregår jo udelukkende på grund af masser af frivillige hænder - og det er faktisk rigtig hyggeligt at mødes og hjælpe med forskellige ting !
Skivum og omegns Beboerforening