Skivum Beboerforening

NÆSTE GENERALFORSAMLING AFHOLDES
den 21. marts kl 19 i Skivum Forsamlingshus.
Mød op og få indflydelse på hvad der sker i DIT område.
 
DAGSORDEN:
Velkomst ved formanden Jesper Andersen
Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
Formandens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og udvalg
Valg af revisor
Eventuelt
2022 REFERAT - GENERALFORSAMLING SIDSTE ÅR
SKIVUM BEBOERFORENING OG FORSAMLINGSHUS
DEN 21. APRIL 2022

VELKOMST VED FORMANDEN
Vi startede med en sang ”Den Blå Anemone”
Jesper Andersen bød velkommen.

VALG AF DIRIGENT
Mette Holmstrøm blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

VALG AF 2 STEMMETÆLLERE
Vi vælger 2 stemmetællere, hvis det bliver aktuelt.

FORMANDENS BERETNING
Jesper Andersen fremlagde formandens beretning:

Året 2021 er gået, og det er tid at gøre status og kigge fremad. 2021 blev et broget år med perioder uden aktiviteter og perioder med aktiviteter som normalt.
Året startede med en coronanedlukning. Mange aktiviteter blev derfor aflyst. Huset blev hverken brugt til udlejninger, fællesspisninger eller dilettant. Bestyrelsen måtte endda holde online bestyrelsesmøder. Men det klarede vi rigtig flot, og langsomt som året gik, så begyndte aktiviteterne heldigvis at komme i gang igen i foreningen.
Vi fik åbnet herberget og afholdt både Sankt Hans, fællesspisninger og bankospil.
Året 2021 blev også året hvor vi besluttede at renovere forsamlingshuset, imens aktivitetsniveauet endnu var så lavt. En plan blev sat i gang, og ansøgninger blev sendt afsted om midler til renoveringer. Godt begyndt er halvt fuldendt, og inden længe kom der tilsagn om penge til at gennemføre planerne. Vi bestemte os for at renovere herbergets køkkengulv, husets køkken, hulmursisolering samt lydanlæg til salen. Det skulle vise sig, at renoveringerne kom til at strække sig et godt stykke ind i 2022. Men alt godt er vært at vente på, også de hårdt trængte håndværkere. Da det endelig blev vores tur i køen, så begyndte huset snart at tage en ny og bedre form. Ud af til ser huset ud som altid (på nær en masse nye fregner), men funktionaliteten i huset er kommet op til dato. Herberget ser flot og indbydende ud i køkkenet. Huset er blevet isoleret og er nu meget mere energivenlig end tidligere. Køkkenet har fået nye skabe, ny indretning og nye gode hvidevarer. Alt i alt er vi nu klar til en normal tid igen med masser af aktiviteter i foreningen og huset.
Som en afslutning på formandens beretning, vil jeg give en stor tak til bestyrelse, suppleanter og frivillige hjælpere i foreningen, for hyggeligt samvær i året der er gået. Tusind tak for indsatsen og den tid i alle har lagt i foreningen.

Beretningen blev eenstemmigt godkendt.

FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF REGNSKAB
Jane Andersen fremlagde regnskab.

2021 har været et stille år rent arrangementsmæssigt og udlejningsmæssigt. Men der har været masser af aktivitet i forbindelse med renovering af huset.

Der er store udgifter til olie til opvarmning af huset, og det bliver kun dyrere. Det er noget, som der skal kigges på i det kommende år.

Generalforsamlingen godkendte begge regnskaber samlet.

INDKOMNE FORSLAG
Skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
Der er ikke modtaget nogen forslag.

VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER, SUPPLEANT OG UDVALG
På valg til beboerforeningen i 2022:
Preben Pedersen (formand) - modtager genvalg - er genvalgt for 2 år.
Jane Andersen (kasserer) – modtager genvalg - er genvalgt for 2 år
Birgit Christensen (best.medlem) - modtager genvalg - er genvalgt for 2 år.
Heidi Nielsen (best.medlem) – modtager genvalg - er genvalgt for 2 år.
Lone Drejer Pedersen (1. suppleant) – modtager ikke genvalg – Klaus Sørensen blev valgt i stedet for 1 år.
Mette Henriksen (2. suppleant) – modtager genvalg - blev genvalgt for 1 år.

På valg til forsamlingshuset:
Morten Nielsen (suppleant) – Jesper Christensen er valgt for 1 år.

Herefter ser holdet sådan her ud:

Skivum Beboerforening:
Jesper Andersen (på valg i 2024)
Preben Drejer Pedersen (på valg i 2023)
Jane Andersen (på valg i 2024)
Knud Ottesen (på valg i 2023)
Birgit Christensen (på valg i 2024)
Heidi Nielsen (på valg i 2024)
Suppleant Klaus Sørensen (på valg i 2023 – bliver kun valgt for 1 år ad gangen)
Suppleant Mette T. Henriksen (på valg i 2023 – bliver kun valgt for 1 år ad gangen)

Skivum Forsamlingshus:
Heidi Nielsen (på valg i 2024)
Jane Andersen (på valg i 2024)
Mogens Sørensen (på valg i 2023)
Suppleres af formand og kasserer fra Skivum Beboerforening
Suppleant: Jesper Christensen (på valg i 2023 – vælges for 1 år ad gangen)

Valg til udvalg under Skivum Beboerforening:
Det blev besluttet at udsætte nedsættelsen af udvalg og opfordrer den nye bestyrelse til at indkalde til en slags borgermøde, hvor alle aktiviteter bliver taget op til overvejelse – alt efter hvor stor opbakning der er til de forskellige ting.

VALG AF REVISOR
Karsten Beltoft Jørgensen og Kaj Nielsen blev begge genvalgt for 1 år.

EVENTUELT
Jesper orienterede om, at vi står overfor en ændring i Vesthimmerlands Kommunes Landsdistriktspolitik, hvor vi kommer til at høre under Ådalsbyerne. Her skal der være et visionsråd i hvert område med et medlem fra hver beboerforening – her har vi endnu ikke fundet en repræsentant, men det vil vi rigtig gerne, så vi stadig har mulighed for at få indflydelse på landdistriktspolitikken. Så en kraftig opfordring til alle – kom endelig og meld dig på banen, hvis du selv har lyst eller kender en der har lyst til dette spændende arbejde.

Referent: Mette T. Henriksen
OPFORDRING TIL ALLE !
 
Støt DIN beboerforening og dermed også DIT forsamlingshus og aktivitetsplads ved at vælge arrangementerne til i dit liv !
 
Forsamlingshusets og aktivitetspladsens drift foregår jo udelukkende på grund af masser af frivillige hænder - og det er faktisk rigtig hyggeligt at mødes og hjælpe med forskellige ting !
Skivum og omegns Beboerforening