Skivum Beboerforening

REFERAT - GENERALFORSAMLING
SKIVUM BEBOERFORENING (SBI)
OG FORSAMLINGSHUS (SF)
DEN 13. JUNI 2021
 
VELKOMST VED FORMANDEN
Preben Pedersen (næstfmd) bød velkommen og konstaterede, at alle overholdt Corona afstande o.l.

VALG AF DIRIGENT
Preben Pedersen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

VALG AF 2 STEMMETÆLLERE
Vi vælger 2 personer, hvis det bliver aktuelt.

FORMANDENS BERETNING
Corona har betydet, at der har været meget lidt aktivitet både for arrangementer afholdt af foreningen men også i forhold til udlejning af forsamlingshuset og herberget.
Foreningen har senest modaget et anlægstilskud fra Vesthimmerlands Kommune på 86.000 kr som er søgt hjem til nyt gulv i herbergets køkken og gang, hulmursisolering i forsamlingshuset samt nye skabe i køkkenet i forsamlingshuset.
Bestyrelsen har døjet med uroligheder på aktivitetspladsen. Der har været kørsel på græsplænen og faktisk også på vej ind i pavillonen. Det har været påtalt et par gange, og det forventes nu at det er overstået.
Foreningen har været rundt med medlemskort - og der er ialt 90 husstande, som har valgt at bakke op om foreningen.
Det forventes at dillettant er klar igen i 2022.
Der er nu etableret onlinebooking af forsamlingshuset via systemet www.nuento.dk.

Beretningen blev eenstemmigt godkendt.

FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF REGNSKAB
Jane Andersen fremlagde regnskab.
Der var en note fra Knud Ottesen, at man i foreningen skal undersøge, om man fortsat mangler at dokumentere de 25.000 man modtog i 2018 til etablering af skur på aktivitetspladsen. Pengene er modtaget af foreningen.
Det er et ønske fra foreningens revisorer, at man arbejder på en opdeling af foreningens MobilePay konti.
 
Generalforsamlingen godkendte begge regnskaber samlet.

INDKOMNE FORSLAG
Skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
Der er ikke modtaget nogen forslag.

VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG SUPPLEANT
På valg til beboerforeningen i 2021:
Preben Pedersen (best.medlem) - modtager genvalg - er valgt for 2 år.
Karina Terrtu (best.medlem) - modtager ikke genvalg - Knud Ottesen valgt for 2 år.
Suppleanter Lone Drejer Pedersen og Mette Henriksen blev begge genvalgt for 1 år.
 
På valg til forsamlingshuset:
Mogens Sørensen - modtager genvalg - er valgt for 2 år
Morten Nielsen (suppleant) - modtager genvalg - er valgt for 1 år.

Herefter ser holdet sådan her ud:

Skivum Beboerforening:
Jesper Andersen (på valg i 2022)
Preben Drejer Pedersen (på valg i 2023)
Jane Andersen (valgt i huset - på valg i 2022)
Knud Ottesen (på valg i 2023)
Birgit Christensen (på valg i 2022)
Heidi Nielsen (på valg i 2022)
Suppleant Lone Drejer Pedersen (på valg i 2022 – bliver kun valgt for 1 år ad gangen)
Suppleant Mette T. Henriksen (på valg i 2022 – bliver kun valgt for 1 år ad gangen)

Skivum Forsamlingshus:
Heidi Nielsen (på valg i 2022)
Jane Andersen (på valg i 2022)
Mogens Sørensen (på valg i 2023)
Suppleres af formand og kasserer fra Skivum Beboerforening
Suppleant: Morten Nielsen (på valg i 2022 – vælges kun for 1 år ad gangen)

Valg til udvalg under SBI:
Dilletant udvalg: Morten Nielsen
Aktivitetsplads: Leif Holmstrøm
Fællesspisning: Leif Holmstrøm og Birgit Christensen.

VALG AF REVISOR
Karsten Beltoft Jørgensen og Kaj Nielsen blev begge genvalgt for 1 år.

EVENTUELT
Der er fortsat ikke nyt vedr. sammenlægningen af forsamlingshuset og beboer- og idrætsforeningen. Den nye bestyrelse følger op på dette efter konstitueringen
 
Vi glæder os til Sct. Hans, som bliver foreningens første officielle arrangement efter Corona.
 
Tak for fint fremmøde til årets generalforsamling.
 
Referent: Jane Andersen
OPFORDRING TIL ALLE !
 
Støt DIN beboerforening og dermed også DIT forsamlingshus og aktivitetsplads ved at vælge arrangementerne til i dit liv !
 
Forsamlingshusets og aktivitetspladsens drift foregår jo udelukkende på grund af masser af frivillige hænder - og det er faktisk rigtig hyggeligt at mødes og hjælpe med forskellige ting !
Skivum og omegns Beboerforening