REFERAT BESTYRELSESMØDE 100221

Herberget 2021
Vi forventer at kunne åbne herberget i løbet af sommeren. Om herberget kan åbne som sædvanligt, det ligger igen lidt uvist pga. corona.
Pt. er herberger nord for Viborg ikke synlig på kort over herberger på hærvejen. Jesper svarer på mail fra foreningen og spørger til problemet. Jane svarer tilbage til Destination Himmerland.

Inden opstart skal vi have rengjort herberget og lavet vagtplan for dækning af ugerne.

Hjemmesiden
Jane har fået tilbud om at lave ny hjemmeside gratis. Bagefter koster det 300 kr/måned. Sælgeren oplyste os at vores hjemmeside muligvis er ulovligt pga. indsamling af cookies. Det skal rettes hurtigst muligt jf. GDPR lovgivning. Mette er tovholder.
Vi bør få opdateret vores hjemmeside. Mette undersøger, hvordan det kan gøres smart. Vi skal undgå dyrt vedligehold efter en updatering.

Landsbyudvalgets projektpulje
Vi diskuterer muligheden for at søge midler til forbedringer i huset. Vi ønsker forbedring på:
→Hulmursisolering/lydisolering (Preben/Jesper)
→Ny hjemmeside (Jane/Mette)
→Nyt køkken (Jesper)
→Fibernet og wifi installation (Jesper)
→Nyt linoleumsgulv i herbergets køkken (Jesper) Farsø Boligmontering v. Preben
Vi samler en ansøgning på hele projektet som skal udvikle Skivum forsamlingshus. De nye forbedringer er nødvendige for at kunne nytænke og udvikle vores arrangementer og fællesskab i huset.
Tilbud og priser ligger klar d. 10/3. Jane og Mette laver projektbeskrivelse herefter. Deadline for aflevering af ansøgning er 14/3.

Arrangementer i året
Vi forventer at få gang i arrangementer i løbet af sommer/efterår. Med arrangementer følger fællesskabet. Det savner vi meget og har brug for at få i gang dét igen.
Ideer til kommende arrangementer: Alle kommende arrangementer afhænger selvfølgelig helt af corona situationen
→Andre foreninger har forsøgt med at holde “takeaway fællesspisninger”. Vi overvejer det
→Vi afholder loppemarked/bagagerumssalg på sportspladsen i maj. 100 kr/stand
→Fællesspisninger fra september 2021
→Andespil (banko) i efteråret
→Fællesspisning d. 27 maj kl. 13.00
→Havetraktortræk
→Ringridning
→Bålaften på pladsen. Gerne spontant planlagt

Økonomi
Jane gennemgik økonomien og så ind i årets gang. Kassen er ikke tom, men bliver tømt hurtigt pga. faste udgifter. Vi har brug for at få indtjening hurtigst muligt igen. Der skal indtjening til i 2021, hvis vi ikke skal havne i underskud og gæld.
 
Medlemskort
Vi mangler pt. at få solgt årets medlemskort til foreningens medlemmer. Når landet lukker mere op igen, så vil vi igen kunne tage ud til medlemmerne og få kontingentkronerne ind.

Evt. Fibernet i forsamlingshuset
Jesper ringer og undersøger mulighed for tilkobling, pris og abonnement.

Pris for udlejning diskuteres.
Vi justerer prisen for udlejning til 2500 kr/periode + 500 kr for ekstra dag til forberedelse eller oprydning.

Tilskud fra kommunen
Vi vil prøve at samle et skriv fra foreninger i Vesthimmerland til kommunen om tilskud på bedriften. Inspireret af Mariagerfjord kommunes tilskud til foreninger. Mette opsøger andre forenings kontaktoplysninger.

Problem på sportspladsen
Der bliver desværre kørt ræs på sportspladsen. Preben ringer til kommunen og snakker med dem om problemet. Vi håber, kommunen kan hjælpe med en løsning på problemet

Referent Jesper Andersen

Skivum Beboerforening

 
 
OPFORDRING TIL ALLE:
 
Støt DIN beboerforening og dermed også DIT forsamlingshus og DIN aktivitetsplads ved at vælge arrangementerne til i dit liv !
 
Forsamlingshusets drift foregår jo udelukkende på grund af masser af frivillige hænder - og det er faktisk rigtig hyggeligt at mødes og hjælpe med forskellige ting.
 
REFERAT - GENERALFORSAMLING
SKIVUM BEBOERFORENING (SBI)
OG FORSAMLINGSHUS (SF)
DEN 12. AUGUST 2020
 
VELKOMST VED FORMANDEN
Jesper Andersen bød velkommen og konstaterede, at alle overholdt Corona afstande o.l.

VALG AF DIRIGENT
Jane Andersen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt – og at det er lovligt først at afholde generalforsamlingen i august i stedet for i foråret. Den blev jo udsat på grund af den alvorlige situation i Danmark med Covid 19.

VALG AF 2 STEMMETÆLLERE
Vi vælger 2 personer, hvis det bliver aktuelt.

FORMANDENS BERETNING
Jesper aflagde beretning – se andet steds på siden.
Den blev eenstemmigt godkendt.

FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF REGNSKAB
Diana Nielsen fremlagde regnskab for perioden 1 januar- 31 december 2019.

Generalforsamlingen besluttede, at der skal være mere fokus på, at hvert enkelt arrangement skal gøres op efter afholdelse, at få lån/gæld imellem de to foreninger afregnet inden årsafslutning samt bedre styring af mobilpay.
 
Generalforsamlingen godkendte begge regnskaber samlet.

INDKOMNE FORSLAG
Skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
Der er ikke modtaget nogen forslag.

VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG SUPPLEANT
På valg til beboerforeningen i 2020 var Heidi Nielsen, Birgit Christensen og Jesper Sørensen. Diana Nielsen ønskede at stoppe i 2020. Både Heidi, Birgit og Jesper var villige til genvalg. I stedet for Diana Nielsen blev Jesper Drejer Pedersen valgt.
Suppleanter Lone Drejer Pedersen og Mette Henriksen blev begge genvalgt.
På valg til forsamlingshuset var Jane Andersen og Heidi Nielsen. De var begge villige til genvalg.
Suppleant Morten Nielsen blev genvalgt.

Herefter ser holdet sådan her ud:

Skivum Beboerforening:
Jesper Andersen (på valg i 2022)
Preben Drejer Pedersen (på valg i 2021 - kom ind i stedet for Diana Nielsen der stoppede før tid i 2020)
Jane Andersen (valgt i huset - på valg i 2022)
Karina Terttu (på valg i 2021)
Birgit Christensen (på valg i 2022)
Heidi Nielsen (på valg i 2022)
Suppleant Lone Drejer Pedersen (på valg i 2021 – bliver kun valgt for 1 år ad gangen)
Suppleant Mette T. Henriksen (på valg i 2021 – bliver kun valgt for 1 år ad gangen)

Skivum Forsamlingshus:
Heidi Nielsen (på valg i 2022)
Jane Andersen (på valg i 2022)
Mogens Sørensen (på valg i 2021)
Suppleres af formand og kasserer fra Skivum Beboerforening
Suppleant: Morten Nielsen (på valg i 2021 – vælges kun for 1 år ad gangen)

Valg til udvalg under SBI:
Dilletant udvalg: Morten Nielsen
Aktivitetsplads: Leif Holmstrøm
Fællesspisning: Leif Holmstrøm og Birgit Christensen.

VALG AF REVISOR
Karsten Beltoft Jørgensen og Kaj Nielsen blev begge genvalgt.

EVENTUELT
Der arbejdes stadig på at lægge foreningerne sammen – det er pt strandet i det kommunale system.

Så’en hørt af Mette T. Henriksen
FORMANDENS BERETNING 2019

Året 2019 har været intenst og med mange aktiviteter i foreningen.

Knud Ottesen og Leif Holmstrøm sagde ved sidste generalforsamling i 2019 farvel som aktive medlemmer af bestyrelsen som hhv. kasserer og formand. Vi siger dem begge mange tak for deres arbejde for byen og for bestyrelsen. Dette lagde vejen åben for et generationsskifte med både ny formand og ny kasserer i 2019 og fremover. Det viste sig at være en stor opgave for de 2 nye på posterne - Diana og undertegnede. Efter bedste evne tog de fat på opgaven og har langsomt arbejdet sig ind i den. Og føler sig hjemme i den nu. Diana har desværre besluttet at hun må stoppe som kasserer for nu. Vi i bestyrelsen siger Diana mange tak for den indsats, hun har bidraget med som kasserer for foreningen.

Foreningens daglige arbejde og gøremål indeholder utroligt mange både synlige/usynlige og store/små opgaver for at få hverdagen til at fungere. Alle opgaver og gøremål er vigtige at løse. Ingen af dem kan glemmes uden at det på et tidspunkt opdages. Opgaverne er i sidste ende lige meget værd, og enhver der tager sin del af foreningens gøremål - uanset opgavens størrelse eller form - har en andel i at vi lykkes. Og der er rigtig meget, vi lykkes med her i Skivum.

Derfor vil jeg minde om, at Ingen kan klare alt, men alle kan klare noget. Jo tættere vi står sammen, jo bedre går det i Skivum by og i vores forening.

Af de ting vi er lykkedes med i det seneste er bl.a. vedligehold og renovering af forsamlingshuset(tag lappet og ny flot Hall), mere digitalt bestyrelsesarbejde gennem både flere nye google mails, messenger gruppe og en fuld udfyldt foreningsportal hos kommunen. Vi er blevet opdateret og beskeder/mails sendes flittigt rundt. Der har været en række arrangementer som alle har været flot besøgt bl.a.; Arbejdsdag, Sankt Hans aften, By-ting, Fællesspisninger, Banko, Dilettant, Fastelavnsfest. Vores tilbud om udlejning af forsamlingshuset og overnatning i Hærvejsherberg er blevet flittigt brugt af mennesker fra nær og fjern. Folk udenfor Skivum kender os altså, og vil heldigvis gerne tage del i og bruge vores tilbud. Det er skønt!

I 2019 blev arbejdet også påbegyndt med at gøre Skivum endnu mere synlig. Projektet ‘Meet the locals’ blev startet op og et manus til en reklamefilm blev begyndt i samarbejde med Vesthimmerlands kommune. 2019 blev også året hvor 2 medlemmer af bestyrelsen blev hædret for sin indsats gennem årene. Birgit og Heidi blev nomineret til ‘Årets landsbypris 2019’ og fik fortjent tildelt titlen. Stort tillykke til dem begge endnu en gang!

Som afslutning vil jeg i min rolle som formand for Skivum beboer-og idrætsforening og Fonden forsamlingshuset, sige en kæmpe tak til alle som i 2019 har deltaget i arrangementer, sømmet, malet, rengjort, flyttet rundt, noteret i kalender, hentet og bragt, bagt kage, lavet med, handlet. Ja jeg kunne blive ved. Tak til jer allesammen for indsatsen i det (meget lange) år der er gået siden sidst generalforsamling
Skivum og omegns Beboerforening