Skivum Beboerforening

 
 
OPFORDRING TIL ALLE:
 
Støt DIN beboerforening og dermed også DIT forsamlingshus og DIN aktivitetsplads ved at vælge arrangementerne til i dit liv !
 
Forsamlingshusets drift foregår jo udelukkende på grund af masser af frivillige hænder - og det er faktisk rigtig hyggeligt at mødes og hjælpe med forskellige ting.
 
Her i foråret skal der jo ske en masse på aktivitetspladsen med udvidelse af det overdækkede område samt etablering af shelters. Dette arbejde koordinerer Morten Nielsen og Knud Ottosen. Så kontakt dem endelig, hvis du har et par timer tilovers.
REFERAT – GENERALFORSAMLING
SKIVUM BEBOERFORENING (SBI)
OG FORSAMLINGSHUS (SF)
MANDAG DEN 11. MARTS 2019 KL. 19.30

 
1: Velkomst ved formand Leif Holmstrøm som takkede for det fine fremmøde

2: Valg af dirigent
Mette Holmstrøm valgt som dirigent

3: Valg af referent og stemmetællere
Jane Andersen valgt som referent samt Britta Andersen og Ervin Krogshave som stemmetællere.

4: Leif Holmstrøm fremlagde formandens beretning.
Et travlt år er gået med mange aktiviteter. Der har også været fin udlejning af forsamlingshuset til arrangementer samt har Herberget været benyttet flittigt.

Der har været god opbakning i bestyrelserne og alle har hjulpet godt til.
Fællesspisning er fortsat populær. Det er rigtig positivt at se at alle årets spiseaftner er dækket ind på kokke siden. Det er 12 år siden at Fællesspisning blev igangsat i Skivum.

Årets dilettant blev igen afviklet med høj kvalitet. Skivum har et dygtigt dilettant udvalg, som flere af områdets byer er misundelige på.

Forsamlingshuset har en fin udlejning, men økonomien er trængt. Men ved flot arbejde fra Birgit og Heidi og hjælp fra beboerforeningen med økonomien løber det rundt.

SBI har nu på 4 år drevet herberg. I alt har der i 2018 været 50 gæster. Der er god opbakning også uden for bestyrelsen til at hjælpe med herbergsvagter.

2018 Har været et stabilt år med en god bestyrelse og mange gode stunder. Til årets valg ønsker Knud ikke at genopstille. Knud har fungeret som kasserer i rigtig mange år og har gjort et fantastisk stykke arbejde. Så SBI sender Knud en stor tak for indsatsen og heldigvis har Knud lovet at lave en rigtig fin overlevering til den nye bestyrelse men også fortsat hjælpe lidt med fundraising og andet.

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

5: Regnskab
Inden gennemgang af årets regnskaber ønskede Knud at sige mange tak for denne gang og han glædede sig over de nye kræfter som har lyst at tage over
Ved gennemgang af årets regnskaber er følgende nøgletal ført til referat:

Regnskab for Skivum Beboer og Idrætsforening:
Samlet indtægter 121.379,84
Samlet udgifter 91.079,71
Overskud på driften 30.300,13
Egenkapital pr. 31/12 2018 74.676,52

Regnskab for Skivum Forsamlingshus:
Samlet indtægter 129.418,25
Samlet udgifter 129.331,11
Overskud på driften 87,14
Egenkapital pr. 31/12 2018 1.285,08

Der har været store investeringer i SF i år. Der er skiftet døre og renoveret forhal – dette er dækket af kommunalt tilskud samt lån fra SBI.
Regnskaber for både SBI samt SF blev godkendt af generalforsamlingen.

6: Indkomne forslag:

Fra bestyrelsen i SBI er der indkommet forslag om at nedlægge fonden bag SF, som i dag fungerer som en selvejende fond med egen bestyrelse samt regnskab. Det er enorm ressourcekrævende. Derfor foreslår bestyrelsen at det undersøges om SF kan føres under SBI i et separat udvalg.
Fra deltagere til generalforsamlingen udtrykkes bekymring for om der vil være hænder nok i bestyrelsen til at løfte opgaven fremadrettet. Bestyrelsen forsikrer at det ikke er meningen at antallet af hænder skal reduceres – kun at formalia i det administrative forenkles.
Fra deltagere til generalforsamlingen udtrykkes bekymring for at SF kan udhule SBI’s økonomi. Vil det have nogen effekt på søgning af midler m.m. hos enten kommunen eller fondene?
Der var på generalforsamlingen enighed om at den kommende bestyrelse for SBI samt SF kan gå videre med undersøgelserne om fordele og ulemper ved en sammenlægning. Det forventes at det tager det kommende år at få en afklaring – og dermed forventes det at kunne komme med på næste års generalforsamling.

Fra borger i Skivum er der indkommet forslag om etablering af gangsti fra Skivum til søen på Skivumvej, som er blevet synlig efter fældning af adskillige træer. Der er allerede startet dialog med Peter Niss som har jorden rundt om søen – og han er villig til at tale om mulighederne.
Fra deltagere på generalforsamlingen blev der udtrykt bekymring for om bestyrelsen i SBI skal varetage sådan en opgave. Det virker mere realistisk at bede kommunen om assistance.
Der var dog en generel opbakning til at bestyrelsen for SBI skal varetage og kommunikere omkring alle opgaver forbundet med Skivum og ikke kun opgaver forbundet med SF, aktivitetspladsen og arrangementer.
Der var på generalforsamlingen opbakning til at bestyrelsen for SBI tager en grundigere dialog med Peter Niss vedr. arealet inden man evt. kontakter kommune og forslagsstiller.

7: Valg til bestyrelsen for SBI samt SF

På valg til bestyrelsen i SBI er Leif Holmstrøm samt Knud Ottesen. Leif ønsker at overlade posten til andre interesserede og Knud ønsker ikke genvalg.
Uden kampvalg blev Diana Sørensen og Karina Nielsen valgt ind i bestyrelsen for SBI.

Dermed ser bestyrelsen således ud for sæson 2019-2020
Diana Sørensen – på valg i 2021
Karina Nielsen – på valg i 2021
Heidi Nielsen – på valg i 2020
Birgit Christensen – på valg i 2020
Jesper Andersen – på valg i 2020
Suppleanter: Mette Henriksen samt Lone Drejer Pedersen
På valg til bestyrelsen i SF er Mogens Sørensen som modtager genvalg. Morten Nielsen ønsker at udtræde som aktivt medlem af bestyrelsen og fortsætte som suppleant.

Dermed er den fremtidige bestyrelsen i SF således uden kampvalg:
Mogens Sørensen – på valg i 2021
Jane Andersen – på valg i 2020 (i stedet for Morten)
Heidi Nielsen – på valg i 2020
Formanden for SBI – som endnu ikke er konstitueret
Kassereren for SBI – som endnu ikke er konstitueret
Suppleant: Morten Nielsen

8: Valg til udvalg under SBI:
Dilletant udvalg: Morten Nielsen
Aktivitetsplads: Leif Holmstrøm
Fællesspisning: Leif Holmstrøm og Birgit Christensen.
Repræsentant til Ådalsbyerne blev fravalgt, da det virker som om dette projekt er udgået.
 
9: Valg af revisorer til begge regnskaber
Uden kampvalg er der genvalg til Kaj Nilsen samt Karsten Beltoft Jørgensen
 
10: Eventuelt
Der var fra deltager til generalforsamlingen følgende ønsker til de nye bestyrelser:
- Bankospil ønskes en anden dag end onsdag, da det er samme dag som spejderne.
- Forslag om flere billeder i venstre side af festsalen i SF.
- Kunne bestyrelsen i fremtiden gøre det mere offentligt hvornår der afholdes arbejdsdage i SF eller aktivitetspladsen. Der er mange som gerne vil hjælpe til, men de ved bare aldrig hvornår der arbejdes på de forskellige projekter.
 
Mødet blev hævet og dirigenten sagde mange tak for god ro og orden.

 
Opfordring til alle:
 
Køb en streamer hvor der står www.skivum.com og reklamer for vores allesammens område på din bil, cykel, traktor, barnevogn eller hvor du kan få plads til den.
 
Den koster kun kr. 20 – og kan købes til fællesspisning.
Skivum og omegns Beboerforening